Všeobecné podmienky účasti

na Smart Energy Forum

Všeobecné podmienky účasti na Smart Energy Forum

Všeobecné podmienky účasti sú súčasťou Záväznej prihlášky na účasť na veľtrhu a Podmienok účasti vystavovateľa na veľtrhu. Podpísaním Záväznej prihlášky vystavovateľ súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami účasti.

Bezpečnosť a poistenie

1. Pre vystavovateľov sú záväzné Všeobecné podmienky účasti, pokyny v Záväznej prihláške a súvisiace materiály, bezpečnostné a protipožiarne predpisy a príslušné právne normy platné v Slovenskej republike.

2. Organizátor nezodpovedá na veľtrhu za stratu alebo akékoľvek poškodenie exponátov, vybavenia a zariadenia stánku, tovaru, obalov, obalového materiálu, vecí ponechaných v stánku, bez ohľadu na to, či k uvedenému došlo pri montáži, demontáži, alebo počas konania veľtrhu.

3. Poistenie si vystavovateľ zabezpečuje sám.

Realizácia stánkov a prezentácia vystavovateľov

1. Výstavbu stánkov ponúka a realizuje organizátor. Vystavovateľ, ktorý nevyužije túto ponuku a postaví stánok sám alebo prostredníctvom svojej agentúry, je povinný predložiť organizátorovi na schválenie pôdorys a čelný pohľad na stánok s vyznačenými výškovými orientačnými bodmi a umiestnením prívodu elektriny a vody a oznámiť to realizačnej firme.

2. Vystavovateľ zodpovedá za konštrukčné a technické riešenie stánku, a teda za prípadné škody na majetku a zdraví spôsobené nevhodným riešením stánku.

3. Ak vystavovateľ nezabezpečí stánok alebo si neobjedná jeho realizáciu u organizátora, bude mať k dispozícii len neobmedzenú objednanú výstavnú plochu.

4. Nie je dovolené zväčšovať alebo akokoľvek upravovať pridelenú plochu, a to ani v prípade vyčnievajúcich výškových orientačných bodov (napr. strecha). Vystavovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy do podlahy.

5. Dekoratívnu výšku expozície 3 m možno prekročiť len po dohode s organizátorom.

6. Architektonické riešenie a prevádzka výstavy nesmú rušiť alebo obmedzovať okolité výstavy. Ak obvodové steny stánku presahujú výšku 250 cm a susedia so zadnými alebo s bočnými stenami okolitých stánkov, musia byť plochy nad výškou 250 cm upravené hladkým bielym povrchom tak, aby esteticky nerušili susedné stánky. Použitie týchto vyvýšených plôch na reklamné účely nie je povolené. Grafické plochy tribúny nesmú byť bližšie ako 2 m od hranice susednej tribúny (neplatí pre goliere po obvode tribúny, kde grafika smeruje do uličiek).

7. Maximálna výška exponátov na prepravu do hál je 3 m. Podlaha hál má sklon 1/140. Ak zaťaženie presahuje 800 kg/m2, je potrebné túto skutočnosť prerokovať s organizátorom.

8. Dodávku elektrickej energie a vody si vystavovateľ objednáva výlučne u organizátora v stanovenom termíne.

9. Vystavovateľ je povinný odovzdať úplne prázdnu a čistú prenajatú plochu v stave, v akom ju prevzal, t. j. odstrániť podlahové krytiny, lepiace pásky z kobercov, vrátiť všetky hnuteľné veci, ktoré si prenajal od organizátora, v nepoškodenom stave do konca demontážnej lehoty. V prípade poškodenia alebo znečistenia výstavnej plochy alebo prenajatých predmetov je vystavovateľ povinný uhradiť škodu v plnej výške.

10. Vystavovatelia sú povinní dodržiavať čas príchodu a odchodu z výstavnej plochy. Organizátor určuje dátum začiatku a ukončenia všetkých činností súvisiacich s veľtrhom. V prípade nedodržania termínov vzniknuté škody hradí vystavovateľ. Nie je dovolené odstraňovať exponáty, stánky a ich vybavenie pred uplynutím času určeného pre návštevníkov.

11. V prípade nedodržania konečného termínu na uvoľnenie výstavnej plochy bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 Kč za štvorcový meter a hodinu uvoľnenej plochy. V krajnom prípade bude stánok vyprataný organizátorom na náklady vystavovateľa. Vystavovateľ znáša riziká spojené s evakuáciou.

12. Všetky produkcie spôsobujúce nadmerný hluk, prach, výpary, otrasy, ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov alebo ostatných vystavovateľov alebo narúšajúce prevádzku veľtrhu organizátor zakáže a bude požadovať zmluvnú pokutu 25 000 Kč za každý jednotlivý prípad.

13. Akékoľvek zmeny týkajúce sa objednávky služieb, o ktoré vystavovateľ požiada po dátume začatia inštalácie, budú riešené až po splnení riadne objednaných prác a služieb vo vzťahu k ostatným vystavovateľom. Za dodatočné objednávky bude organizátor účtovať príplatok vo výške 50 % z bežnej ceny.

14. Po dohode s organizátorom môže umiestniť svoje propagačné materiály na miestach určených organizátorom za osobitný poplatok.

Technicko-požiarne a bezpečnostné predpisy, elektrické inštalácie

1. Vystavovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné, hygienické, protipožiarne, ekologické a iné všeobecne záväzné právne predpisy a interné normy platné na výstavisku Agrokomplex Nitra a zásady manipulácie so všetkými technickými zariadeniami a horľavinami počas montáže, celého veľtrhu a demontáže. Ďalej je povinný rešpektovať príslušné protipožiarne predpisy platné pre jednotlivé výstavné priestory a pokyny zodpovedných pracovníkov požiarnej asistencie a organizátorov a je povinný zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v prenajatých priestoroch, vrátane subdodávateľov. Vystavovateľ preberá všetku zodpovednosť za škody na zdraví a majetku spôsobené sebe a iným osobám jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov.

2. Vystavovateľ nesmie vo svojich výstavných alebo expozičných priestoroch skladovať ani používať žiadne horľavé alebo rádioaktívne látky, výbušniny, kyseliny, jedy alebo iné zdraviu škodlivé látky.

3. Počas konania veľtrhu, montáže a demontáže je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých krytých priestoroch výstaviska. Nedodržanie tohto zákazu sa trestá zmluvnou pokutou vo výške 5 000 Kč splatnou ihneď v hotovosti.

4. Vystavovateľ zodpovedá za stav elektrickej inštalácie stánku (expozície) vrátane stavu elektrických spotrebičov. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len osoba s platným oprávnením na túto činnosť.

5. Vystavovateľ je povinný používať na prechádzanie určené chodníky a cesty. Tiež je povinný udržiavať voľné únikové cesty, priestory v blízkosti elektrických rozvádzačov, uzáverov vody, vnútorných odberných miest (hydrantov).

6. Elektrické spotrebiče sa musia používať správne v súlade s návodom na použitie a na účel, na ktorý boli vyrobené. Vystavovateľ je zodpovedný za to, že všetky elektrické zariadenia, okrem chladničiek a mrazničiek, budú odpojené od elektrickej siete v čase, keď sa výstavné stánky nepoužívajú (po opustení stánku vystavovateľom). Žiadne elektrické zariadenie nesmie zostať bez dozoru.

7. Skladovanie akéhokoľvek materiálu v technických uličkách (najmä za zadnou stenou stánku) nie je z požiarnych, bezpečnostných a prevádzkových dôvodov povolené. Skladovanie obalov vrátane ich odvozu a vrátenia do stánku je možné objednať v zmluvnej špedičnej firme.

8. Je zakázané ukladať stavebný materiál použitý pri výstavbe stánku do kontajnerov (okrem drobného odpadu).

9. Je zakázané vylievať zvyšky farieb a iné toxické látky do kanalizácie a umývadiel. Vystavovateľ je povinný takéto látky odstrániť a zlikvidovať.

 

Prevádzkové a technické podmienky

1. S výnimkou manipulačných vozíkov je vstup všetkých dopravných mechanizmov a automobilov do krytých výstavných priestorov zakázaný. V prípade poškodenia podlahy haly je vystavovateľ povinný uhradiť škodu v plnej výške. Pri predvádzaní motorových vozidiel smie vystavovateľ v nádrži vozidla ponechať len toľko paliva, koľko je potrebné na opustenie výstavnej plochy.

2. Exponáty, ktoré sa majú predvádzať v prevádzke, môžu obsluhovať len osoby na to oprávnené. Vystavovateľ musí vystavované exponáty zabezpečiť tak, aby s nimi nemohli manipulovať nepovolané osoby.

3. Je zakázané vyvesovať akékoľvek transparenty na konštrukciu hál s výnimkou prípadov prerokovaných s organizátorom za poplatok.

4. V krytých výstavných halách je počas montáže zakázané rezanie a brúsenie konštrukčných prvkov, ktoré spôsobujú nadmerné znečistenie a prašnosť.

5. Žiadna časť stánku sa nesmie dotýkať konštrukcie, stien alebo strechy haly. Najvyšší bod stánku musí byť najmenej 70 cm od strechy haly.

6. Pri inštalácii kobercov vo výstavných halách je potrebné dodržať nasledujúci postup: najprv na betónovú podlahu nalepte maskovaciu – papierovú pásku a potom akúkoľvek obojstrannú kobercovú pásku.

Záverečné ustanovenia

 

1. Ak nie je uvedené inak, organizátor je oprávnený vylúčiť vystavovateľa z účasti na veľtrhu v prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných podmienok účasti. V takomto prípade nemá vystavovateľ nárok na náhradu škody ani na vrátenie zaplatených faktúr a je povinný uhradiť všetky platby v súlade so zmluvou a s týmito Všeobecnými podmienkami, ako keby sa jeho účasť riadne uskutočnila.

2. Miestom plnenia vzájomných záväzkov vystavovateľa a organizátora je miesto konania veľtrhu.

3. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.smartenergyforum.sk.

4. Vystavovateľ súhlasí so spracovaním, uchovávaním a zverejnením fotografickej a videodokumentácie z veľtrhu a zo súvisiacich podujatí.

5. Všetky reklamácie a sťažnosti vystavovateľa voči organizátorovi počas montáže, demontáže a celého veľtrhu musia byť podané písomne poverenému zástupcovi organizátora najneskôr do konca posledného dňa veľtrhu, inak jeho právo zaniká.

6. Všetky zmeny a dodatky k zmluvnému vzťahu danému týmito podmienkami účasti môžu byť vykonané len písomne.

7. Ak organizátor z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (vis maior), nemôže otvoriť veľtrh v deň uvedený v prihláške alebo nemôže usporiadať veľtrh v mieste konania veľtrhu uvedenom v prihláške, bezodkladne o tom informuje vystavovateľa. Vystavovateľ nemá nárok na náhradu škody. Organizátor je oprávnený zadržať primeranú časť platieb, ktoré vystavovateľ medzitým uhradil, a má nárok na náhradu skutočných nákladov, ktoré mu voči vystavovateľovi vznikli. Zmena miesta alebo času nemá vplyv na povinnosť vystavovateľa plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy a vystavovateľ nie je oprávnený z tohto dôvodu zrušiť svoju účasť.

8. Vyššia moc (vis maior) alebo nemožnosť plnenia je najmä: živelná pohroma, nevhodné a nepriaznivé počasie, vojna, občianske nepokoje, zákonné zákazy, požiare, štrajky, vypuknutie epidémií alebo pandémií, alebo obmedzenie prevádzky z dôvodu nariadení štátnych inštitúcií, karantény zamestnancov, obmedzenia dodávok energií atď.). Organizátor je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi s uvedením povahy prekážky, ktorá mu bráni alebo bude brániť v plnení jeho záväzkov, predpokladaného trvania prekážky a jej následkov a prijať všetky dostupné opatrenia na zmiernenie následkov neplnenia zmluvných záväzkov, pokiaľ z tohto dôvodu nepristúpi k odstúpeniu od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je vystavovateľ povinný zaplatiť pomernú časť ceny za už poskytnuté služby a uhradiť organizátorovi ďalšie primerané náklady, ktoré organizátorovi preukázateľne vznikli v súvislosti s touto zmluvou.

Tento web využíva na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. viac informácií

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít